Home Administrație publică Primăria Mihail Kogălniceanu achiziţionează echipamente IT pentru elevi

Primăria Mihail Kogălniceanu achiziţionează echipamente IT pentru elevi

by Crina Matei
0 comment

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu organizează o licitație pentru atriburiea contractului pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale TIC de pe raza comunei Mihail Kogălniceanu, județul Constanța.

Termenul limită pentru transmiterea ofertelor este 12 aprilie 2021. Valoarea estimată a contractelor este de 1.230.281,63 lei fără T.V.A., rezultată din însumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi.

Cele două loturi sunt:

Lotul 1 – Furnizare 850 tablete școlare, cu abonament la internet pe o perioadă de minim 24 luni – 821.406 lei fără T.V.A.;
Lotul 2 – Dotarea Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu cu 32 laptopuri, 32 table interactive, 32 camere web, 18 camere videoconferință, 1 ecran de proiecție, 1 hard disk și 1 switch – 408.875,63  lei fără T.V.A.

Documente necesare

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:
– certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentării;
– cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabil la momentul prezentarii;
– după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
– alte documente edificatoare, după caz.

Responsabili licitație

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Belu Ancuța Daniela – primar; Pandrea Daniel Ionel – viceprimar, consilier, Panfile Elena – secretar, Pariza Gabriela – inspector contabil, Boghiu Raluca – inspector asistent compartiment urbanism, Ghiță Liliana – Consilier Juridic, Gheorghe Elena – Inspector superior, Pariza Rodica – Referent contabilitate, Oprea Grațiela – furnizor servicii auxiliare achiziției, Consilieri Locali: Pandrea Daniel – Ionel, Petre Floriana, Turea Alexandru, Bogza Mihaita Ovidiu, Guraliuc Daniel, Caiali Zulchefir, Bursuc Lăcrămioara – Emilia, Panainte Toader, Puiu Constantin, Butcaru Sorin, Corbeanu Emilian, Sandu Adrian, Mureșan Valer-Iosif, Păunescu Monica-Ecaterina, Iorganda Hristu, Poliac Catalin, Cioancă Adela.

related posts

Leave a Comment