Home Actualitate Casa de pensii Constanţa angajează personal pentru recalcularea pensiilor

Casa de pensii Constanţa angajează personal pentru recalcularea pensiilor

by Crina Matei
0 comment

În vederea recalculării  pensiilor din sistemul public de pensii, Casa Judeţeană de Pensii Constanţa anunţă scoaterea la concurs, în data de 06.09.2021, începand cu ora 10.00, a următoarelor posturi de execuție, personal contractual, pe perioada determinata (septembrie 2021 – 31 decembrie 2022), astfel:

 1. Consilier, studii superioare, grad debutant – 25 posturi;
 2. Referent, studii medii, grad debutant – 6 posturi;

CONDIŢII GENERALE:

     Candidatul:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 8. este de acord sa-i fie prelucrate datele cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate.

CONDIŢII SPECIFICE  pentru ocuparea postului de –  Consilier, studii superioare, grad debutant:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul: științe economice, științe inginerești, științe juridice, științe administrative; precum și în domeniul de licență: matematică, fizică sau informatică.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: nu este necesară vechime în specialitatea studiilor.

CONDIŢII SPECIFICE pentru ocuparea postului de – Referent, studii medii, grad debutant:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă: nu este necesară vechime.

DOSARUL DE CONCURS:

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 2 la anunţul de concurs (semnată de candidat);
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. CV format Europass datat şi semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conţină obligatoriu date de contact valide -adresa de e-mail şi număr de telefon);
 8. Declarație prin care-și exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa nr.3).

Documentele doveditoare ale studiilor şi experienţei/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverinţe de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoţite de documentele originale şi se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate.

CONCURSUL constă în trei etape, astfel:

 1. Prima etapa – verificarea eligibilităţii administrative a dosarelor – proba eliminatorie. Lista dosarelor candidaţilor declaraţi admişi/respinşi în această etapă va fi publicată la sediul Casei Județeane de Pensii Constanta si pe pagina de web a acesteia.
 2. A doua etapa – proba scrisă este de asemenea probă eliminatorie. La proba scrisă participa persoanele care au obtinut calificativul ”admis” la selecția dosarelor. Proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă. Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
 3. Etapa a treia constă într-un interviu, ce presupune verificarea cunoștințelor, competențelor și abilităților necesare îndeplinirii atribuțiilor postului. În urma susținerii interviului, fiecare candidat va fi notat cu note de la 1 la 100 de către fiecare dintre membrii comisiei de concurs. Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.În cadrul interviului realizat vor putea face obiectul evaluării și următoarele competențe:
 • capacitate de lucru în echipă;
 • orientare spre rezultate şi atingerea obiectivelor în termenele prevăzute;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • capacitate organizatorică şi administrativă;
 • capacitatea de utilizare a documentelor;
 • cunoștințe operare calculator (probă practică).

Candidaţii vor depune documentele la sediul Casei Județeane de Pensii Constanta, str.Decebal, nr. 13C, etaj 3, camera 303,  până la data de 30.08.2021, ora 16.30.

La depunerea dosarului de concurs se va aloca un număr de înregistrare fiecărui canditat, număr ce va fi folosit la indentificarea acestuia la afișarea rezultatelor la probele de concurs.

Dosarele transmise după data limită indicată în anunţul de selecţie, precum şi cele incomplete vor fi respinse.

Persoana de contact : Buzdugan Carmen – inspector in cadrul Compartimentului Resurse Umane, etaj. III, cam. 303, telefon 0241/484 420 int.(8).

Bibliografia de concurs poate fi consultata si descarcată de pe site-ul institutiei – Anunturi / Anunturi angajare

related posts

Leave a Comment