Home Actualitate Primăria Cumpăna face angajări

Primăria Cumpăna face angajări

by Florentina Lup
0 comment

Primăria Comunei Cumpăna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, din cadrul Compartimentului Creșă:

Posturi de conducere:

 • director/coordonator creșă – 1 post.

Posturi de execuție:

 • educator puericultor – 5 posturi;
 • administrator condominii (clădiri) – 1 post;
 • infirmieră/îngrijitor copii – 5 posturi;
 • muncitor necalificat – femeie serviciu – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • studii și, după caz, vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • fără condamnare definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

director/coordonator creșă

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență a învățământului universitar de lungă durată într-unul din domeniile: științe economice, științe juridice, științe administrative, medicină, sociologie, psihologie sau științe ale educației;
 • cunoștințe de operare calculator MS Office – nivel mediu.
 • vechime – minimum 2 ani în specialitatea studiilor absolvite;
 • să dețină calități și aptitudini manageriale – capacitate de a organiza, coordona, conduce și controla activitatea, competență decizională, capacitate dc analiză și sinteză, capacitate dc a lucra în echipă, abilități de mediere și negociere, obiectivitate în apreciere, adaptabilitate;
 • să aibă disponibilitate pentru programul de lucru prelungit.

educator/puericultor

 • studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul pedagogic cu specializarea: educator, educator-învățător, învățător-educator și cursuri de puericultura sau de educație timpurie efectuate pe parcursul studiilor;
 • vechime – minimum 2 ani.
 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în profilul postului, respectiv științe ale educației (pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar, pedagogie socială), psihologie și asistență social;
 • vechime – minimum 2 ani.

administrator condominii (clădiri)

 • studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • certificat de calificare pentru meseria de administrator condominii (clădiri).

infirmieră/îngrijitor copii

 • studii generale (minimum 8 clase);
 • certificat de calificare pentru meseria de infirmieră;
 • certificat de absolvire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, valabil la data concursului;
 • vechime – minimum 6 luni.

muncitor necalificat/femeie de serviciu

 • studii generale (minimum 8 clase);
 • vechime – nu se cere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 octombrie 2020, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 octombrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 28 octombrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Cumpăna, Şos. Constanţei nr. 132, camera 19, județul Constanța, telefon 0241/739.003.

related posts

Leave a Comment