Home Actualitate Autoritatea Navală Română angajează!

Autoritatea Navală Română angajează!

by Florentina Lup
0 comment

Autoritatea Navală Română organizează în data de 22 iunie 2021 concurs/examen pentru ocuparea a 30 de funcții contractuale vacante.

Dosarul de concurs trebuie să conțină:

 • cererea de înscriere adresată directorului general al ANR, însoțită de acordul de prelucrare date cu caracter personal în vederea angajării;
  actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 • documente care să ateste nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 • carnetul de muncă, și/sau un raport salariat – REVISAL care să conțină numărul de înregistrare, semnătura și ștampila emitentului, sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului, daca a fost declarat „admis“ dupa selecția dosarelor, dar nu mai târziu de data desfășurării primei probe a concursului;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei de desfășurare a concursului și care să conțină în clar data și numele emitentului, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 • curriculum vitae (model european).

Data limită pentru depunerea dosarelor este 11 iunie 2021, ora 14:00. Posturile și condițiile specifice de ocupare a acestora pot fi consultate aici

Concursul se organizează în Constanța după următorul calendar:

 • Selecția dosarelor de înscriere – 14 – 15 iunie
  Afișare rezultate selecție dosarelor – 16 iunie, ora 16:00
  Termen depunere contestații – 17 iunie până la ora 12:00
  Termen soluționare contestații și comunicare rezultate – 17 iunie, ora 16:00
 • Proba scrisă – 22 iunie, ora 09:00
  Afișare rezultate proba scrisă – 23 iunie, ora 16:00
  Termen depunere contestații proba scrisă – 24 iunie, până la ora 12:00
  Termen soluționare contestații și comunicare rezultate – 24 iunie, ora 16:00
 • Interviu – 25 iunie, ora 09:00
  Afișare rezultate interviu – 28 iunie, ora 16:00
  Termen depunere contestații interviu – 29 iunie, până la ora 12:00
  Termen soluționare contestații și comunicare rezultate – 29 iunie, ora 16:00
 • Afișare rezultate finale – 30 iunie, ora 15:00.

Pentru posturile din cadrul Autorității Navale Române, dosarele se depun la sediul ANR din Constanța, Strada Incinta Port nr.l, et.9 cam.93. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Adriana Rosen, la următoarele numere de telefon: 0372 419 809/0372 419 884.

related posts

Leave a Comment