Home Administrație publică Consilierii județeni, convocați în ședință de președintele Mihai Lupu! Vezi care sunt proiectele aflate pe ordinea de zi

Consilierii județeni, convocați în ședință de președintele Mihai Lupu! Vezi care sunt proiectele aflate pe ordinea de zi

by PĂUN IONELIA
0 comment

Consiliul Județean Constanța se convoacă în ședință ordinară pentru data de 30.03.2022, ora 13,00 în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ.

Proiectul ordinii de zi

Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr.352 din 24.03.2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 30.03.2022, ora 13,00.

I.  Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 23.02.2022 și a procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 09.03.2022.

      II.   Proiecte de hotărâri

1. Proiect de hotărâre nr.76/07.03.2022 privind Organigrama și Statul de funcții pentru Biblioteca Județeană I.N.Roman Constanța.                                                                             Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

2. Proiect de hotărâre nr.77/10.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

3. Proiect de hotărâre nr.78/14.03.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.246/11.11.2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

4. Proiect de hotărâre nr.79/15.03.2022 privind închirierea prin licitație pubică a spaţiului comercial în suprafaţă utilă de 39,60 mp, situat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență ,,Sf. Apostol Andrei” Constanța – intrare vizitatori.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

5. Proiect de hotărâre nr.80/15.03.2022 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 a HCJC nr.52 din 28.01.2022 cu un post permanent de pază,(24 ore/zi) la imobilul în care a funcționat Secția Clinică Dermatovenerologie, situat în municipiul Constanța, Aleea Portului Nou nr.6, județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

6. Proiect de hotărâre nr.81/15.03.2022 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Județului Constanța și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a situațiilor financiare la 31.12.2021.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

7. Proiect de hotărâre nr.82/16.03.2022 privind modificarea și completarea H.C.J. nr.39/2022
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

8. Proiect de hotărâre nr.83/16.03.2022 privind împuternicirea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa pentru încheiere/adiționare contracte de închiriere și adiționare contracte de concesiune încheiate potrivit Hotărârii Guvernului nr.884/2004 pentru cabinetele medicale, proprietate privată a Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

9. Proiect de hotărâre nr.84/16.03.2022 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Comunei Nicolae Bălcescu pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui teren, proprietate publică a Comunei Nicolae Bălcescu, din domeniul public al UAT Nicolae Bălcescu în domeniul public al UAT Județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

10. Proiect de hotărâre nr.85/16.03.2022 privind aprobarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri, pe anul 2022, finanțate din bugetul Județului Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

11. Proiect de hotărârea nr.86/16.03.2022 privind aprobarea tarifelor, prețurilor și coeficienților ce vor fi aplicate în anul 2022 de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, în calitate de operator, în relația cu Județul Constanța- Consiliul Județean Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

12. Proiect de Hotărâre nr. 87/16.03.2022 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Comunei Băneasa pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil, proprietate publică a Comunei Băneasa, din domeniul public al UAT Comuna Băneasa în domeniul public al UAT Județul Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

13. Proiect de hotărâre nr. 88/18.03.2022 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța, asupra construcțiilor (grupuri sanitare), în suprafață de 7 mp și 8 mp, situate în Bd. Tomis, nr.145, municipiul Constanța, județul Constanța și trecerea acestora din domeniul public al Județului Constanța în domeniul privat al Județului Constanța în vederea desființării acestora prin demolare.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

14. Proiect de hotărâre nr.89/18.03.2022 privind numirea unui reprezentant al Consiliului Județean în calitate de membru în Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori” Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

15. Proiect de hotărâre nr.95/22.03.2022 privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

16. Proiect de hotărâre nr.90/18.03.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”Constanţa .
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

17. Proiect de hotărâre nr.91/21.03.2022 privind modificarea și completarea anexelor Hotărârea Consiliului Județean nr.304/2021 privind modificarea listei bunurilor proprietate publică și privată a județului Constanța aferente serviciilor delegate și concesionate operatorului SC Raja SA- anexa nr.6 la contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, prin eliminarea pozițiilor reprezentând bunuri de retur care nu mai deservesc serviciul de apă și canalizare.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

18. Proiect de hotărâre nr.92/21.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

19. Proiect de hotărâre nr.93/21.03.2022 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Centrul Cultural Județean Constanța”Teodor T. Burada”.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Proiect de hotărâre nr.94/22.03.2022 privind plata cotizațiilor și contribuțiilor anuale ale UAT Județul Constanța, în calitate de membru al unor asociații.                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

21. Proiect de hotărâre nr.96/23.03.2022 privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Consiliului de administrație provizoriu al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

22. Proiect de hotărâre nr.97/23.03.2022
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

23. Proiect de hotărâre nr.98/23.03.2022 privind transmiterea unei solicitări Consiliului Local al Orașului Ovidiu pentru efectuarea demersurilor necesare privind transmiterea unui bun imobil din domeniul public al UAT Orașul Ovidiu în domeniul public al UAT Județul Constanța în vederea punerii la dispoziția Proiectului-Fazarea Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța”, cod SMIS 2014+110880.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

24. Proiect de hotărâre nr.99/23.03.2022 privind închirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța, precum și aprobarea Documentației privind procedura de atribuire a contractului de închiriere al acestuia.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

25. Proiect de hotărâre nr.100/24.03.2022 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

III. Diverse – Plan Strategic cu privire la prioritățile ce vizează siguranța persoanei și ordinea publică, recomandat Inspectoratului de Poliție Județean Constanța pentru anul 2022, de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Constanța.

related posts

Leave a Comment