Home Actualitate Se fac angajări la Serviciul de Ambulanță Județean Constanța

Se fac angajări la Serviciul de Ambulanță Județean Constanța

by Romanov Alex
0 comment

Se fac angajări la Serviciul de Ambulanță Județean Constanța. Medici, asistenți medicali generaliști și șoferi, acestea sunt cele mai importante posturi ce pot fi ocupate în perioada următoare. Ținând cont de contextul actual, SAJ Constanța are în vedere suplimentarea personalului, iar recrutarea personalului se va face fără concurs.

Astfel, următoarele posture sunt disponibile:

2 posturi Medic primar — medicină de familie pentru Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat — Stația Centrală Constanța;

2 posturi Medic specialist — medicină de familie pentru Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat — Stația Centrală Constanța;

2 posturi Medic medicină generală (cu drept de liberă practică) pentru Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat — Stația Centrală Constanța;

2 posturi Medic primar — medicină de familie pentru Compartimentul consultații de urgență și transport sanitar neasistat — Stația Centrală Constanța;

2 posturi Medic specialist — medicină de familie pentru Compartimentul consultații de urgență și transport sanitar neasistat — Stația Centrală Constanța;

2 posturi Medic medicină generală (cu drept de liberă practică) pentru Compartimentul consultații de urgență și transport sanitar neasistat — Stația Centrală Constanța;

6 posturi Asistent medical generalist PL la Compartimentul de asistență medicală de urge•t^ ›i transport medical asistat — Stația Centrală Constanța;

2 posturi Asistent medical generalist debutant S la Compartimentul de asistență medicală de urgentă și transport medical asistat — Stația Centrală Constanța;

1 post Asistent medical generalist PL la Compartimentul de asistență medicală de urgentă și transport medical asistat — Substația Băneasa;

1 post Asistent medical generalist PL la Compartimentul de asistentă medicală de urgență și transport medical asistat — Substația Mangalia;

1 post Asistent medical generalist debutant PL la Compartimentul de asistentă medicală de urgentă și transport medical asistat — Substația Mangalia;

1 post Asistent medical generalist PL la Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat — Substația Năvodari;

2 posturi Asistent medical generalist S la Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat — Substația Ovidiu;

1 post Asistent medical generalist debutant S la Compartimentul de asistență medicală de urgentă și transport medical asistat — Substația Ovidiu;

2 posturi Asistent medical generalist PL la Compartimentul de asistentă medicală de urgentă și transport medical asistat — Substația Ovidiu

Pentru a ocupa un post contractual, candidații trebuie să îndeplinească următoarele:

Condiții generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infract‹uni săvârșite cu intent e, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de înscriere, conform O.M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele din Anexa 4 la O.M.S. nr. 2.021 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății”, cu modificările și completările ulterioare:

Pentru Medic primar:

 • diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină;
 • examen de medic primar;
 • 5 ani vechime ca medic specialist;
 • atestat de studii complementare în asistența medicală de urgență prespitalicească — pentru posturile din cadrul Compartimentului de asistență medicală de urgenta și transport medical asistat.

Pentru Medic specialist:

 • diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină;
 • examen de medic specialist;
 • stagiu de rezidențiat terminat;
 • atestat de studii complementare în asistența medicală de urgență prespitalicească — pentru posturile din cadrul Compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat.

sursa foto: Inquam Photo

related posts

Leave a Comment